Stanovisko SKA k aktivitám Slovenskej iniciatívy učiteľov

Slovenská komora angličtinárov (SKA) strikevyjadruje podporu aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), ktorých cieľom je ozdravenie a skvalitnenie slovenského školstva a zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov. Ako nezávislá, dobrovoľnícka, nezisková profesijná asociácia, ktorá združuje učiteľov a učiteľky vyučujúce angličtinu ako cudzí jazyk, a tiež odborníkov pracujúcich v oblasti metodiky výučby angličtiny, sa snažíme prispievať k skvalitneniu výučby anglického jazyka na Slovensku okrem iného aj organizovaním podujatí zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Vzhľadom na množstvo prekážok, ktorým aj my v tejto činnosti čelíme, bezvýhradne podporujeme žiadosť ISU o zmenu zákona o kontinuálnom vzdelávaní učiteľov. Nazdávame sa, že učitelia samotní najlepšie vedia, aké sú ich potreby, a preto by im malo byť umožnené vzdelávať sa v oblastiach, ktoré prispejú k ich profesijnému rastu a budú na úžitok aj ich žiakom a študentom.

Hoci nepovažujeme navýšenie miezd pedagogických zamestnancov za všeliek na všetky neduhy slovenského školstva, sme presvedčení, že ide o nevyhnutný krok k zatraktívneniu učiteľského povolania a pritiahnutiu talentovaných mladých ľudí za katedry.

Aj učitelia si zaslúžia dôstojné podmienky na život a na prácu, preto plne podporujeme Iniciatívu slovenských učiteľov aj v štrajkovej pohotovosti a štrajku a vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby ďalej nepoškodzovala reputáciu učiteľov nepodloženými obvineniami z politického prisluhovačstva a namiesto toho sa vecne a zodpovedne zaoberala ich požiadavkami a prijala konkrétne opatrenia vedúce k ich naplneniu a celkovému ozdraveniu systému školstva na Slovensku.

v Bratislave, 22. január 2016

Lynda M. Steyne, PhD. – predsedníčka (Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita)
Mgr. Lucia Otrísalová, PhD. – podpredsedníčka (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
Mgr. Ilona Šostroneková – tajomníčka (učiteľka anglického jazyka, Family English, Trenčín)

This entry was posted in Main. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.