The Slovak Chamber of English Teachers

scetThe Slovak Chamber of English Language Teachers/Slovenská komora učiteľov anglického jazyka(SCELT/Skaj) is an independent, volunteer, non-profit professional association for teachers of English as a foreign language and other ELT professionals working in Slovakia.

SCET currently has about 100 members, including teachers, teacher trainers, university students and staff, directors of study, school owners, publisher reps, writers, editors, researchers and consultants. Anybody who is involved in English teaching in Slovakia can join SCET.

What are SCET’s goals?

 • to encourage excellence in the teaching of English in Slovakia
 • to encourage cooperation among ELT professionals in both the private and public sectors
 • to provide a forum for members to network, share and exchange ideas with colleagues from Slovakia and abroad
 • to organize and facilitate professional, quality ELT conferences, workshops, seminars and events for and by our members
 • to produce a newsletter to inform the ELT community in Slovakia of events and issues relevant to it.

Join SCET today

pridajte sa dnes!

Slovenská komora učiteľov anglického jazyka/The Slovak Chamber of English Language Teachers(Skaj/SCELT) je nezávislá, dobrovoľnícka, nezisková profesijná asociácia. Združuje učiteľov a učiteľky vyučujúcich angličtinu ako cudzí jazyk, a tiež odborníkov pracujúcich v oblasti ELT na Slovensku.

V súčasnosti má SCET okolo 100 členov, vrátane študentov, učiteľov, lektorov, školiteľov, vysokoškolských pedagógov, organizátorov výučby,  majiteľov škôl, zástupcov vydavateľstiev, spisovateľov, editorov, výskumných pracovníkov a špecialistov. Členom asociácie sa môže stať každý, kto je zapojený do výučby anglického jazyka na Slovensku.

 Aké sú naše ciele?

 • prispievať k skvalitneniu výučby anglického jazyka na Slovensku
 • podporovať spoluprácu medzi odborníkmi v ELT oblasti vo verejnom aj súkromnom sektore
 • poskytnúť členom priestor na zdieľanie a vymieňanie informácií s kolegami zo Slovenska aj zo zahraničia
 • organizovať a zabezpečovať kvalitné odborné konferencie, workshopy, semináre a iné podujatia s ELT tematikou pre našich členov, a v spolupráci s niektorými z nich
 • vydávať newsletter informujúci o témach a udalostiach, ktoré sú pre slovenskú ELT komunitu zaujímavé.
This entry was posted in ELT, Main, Professional and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to The Slovak Chamber of English Teachers

 1. Pingback: The Real Deal – Časopis DOBRÁ ŠKOLA

 2. Pingback: ELTForum Konferencia - Tia Goes English -

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.